Windows Update Checker 4.05.002.1308 Beta

Windows Update Checker là một tiện ích để kiểm tra những bản cập nhật nào được cài đặt hoặc bị thiếu.

KUC (Komm’s Update Checker) là một tiện ích nhỏ giúp kiểm tra những bản cập nhật nào được cài đặt, bị thiếu hoặc có thể tháo rời trên hệ thống Windows7, 2008, 8 và 8.1 của bạn.

Các tính năng của Windows Update Checker

  • Số cơ sở tri thức (KB) của bản cập nhật
  • Cung cấp số phiên bản của bản cập nhật
  • Bạn có thể thấy trạng thái cài đặt của bản cập nhật: đã cài đặt, cài đặt đang chờ xử lý, theo giai đoạn, đã thay thế.
  • Dễ dàng cập nhật, cập nhật bảo mật, hotfix, gói ngôn ngữ, v.v.
  • Hiển thị Ngày và giờ, gói đã được cài đặt.
  • Hiển thị tên (viết tắt) của gói.
  • Nếu gói là ngôn ngữ phụ thuộc, bạn tìm ngôn ngữ cài đặt tại đây
Thông tin phần mềm
Tiêu đề : Windows Update Checker 4.05.002.1308 Beta
Phát triển : Windows Update Checker
Kích thước tệp : 13 MB
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.